Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

17:50
9390 ad39 390

May 16 2019

19:39
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
17:51
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
17:51

May 15 2019

21:51
8068 1f22 390
Reposted fromarwen arwen vialenifca lenifca
21:44
9433 1bb9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney via28mm 28mm
21:40
3665 9752 390
Reposted fromtoganja toganja viacommon common
21:37
Reposted frombluuu bluuu viavivre1 vivre1
21:36
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapuszdebaton puszdebaton

May 14 2019

20:11
14:01
1916 53fb 390
Reposted fromoll oll viatouchthesky touchthesky

May 13 2019

09:48
7738 3439 390

May 12 2019

22:36
4606 3aca 390
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
22:36
22:36
6259 8c50 390
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
22:33
Reposted frombluuu bluuu viahormeza hormeza
22:33
5273 3eb3 390

portermoto:

KIYOSHI YAMAGUCHI PHOTOGRAPHY
© Kiyoshi Yamaguchi.

Reposted fromkimik kimik viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
22:30
2636 fc21 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
22:28
0948 8f00 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahormeza hormeza
22:28
3830 9448 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl