Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

19:42
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viaSayid Sayid
19:42
6085 fd6c 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viarawwwr rawwwr
19:40
8467 1fa1 390
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viabeeth beeth

August 17 2017

08:45
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakmj kmj
08:45
7612 8a3f 390
Reposted fromlamprophony lamprophony vianrvc nrvc

August 16 2017

11:20
4365 82c3 390
11:19
11:17
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapersona-non-grata persona-non-grata
11:16
08:38
3978 270c 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viablueberries blueberries

August 15 2017

16:47
3758 a195 390
16:44
1179 fce4 390
Reposted fromsarazation sarazation viancmsp ncmsp
16:40
1180 a50e 390
Reposted fromsarazation sarazation viancmsp ncmsp
16:36
1412 fd88 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
16:32
1363 995a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
16:26
6833 39ea 390
Reposted frombearded bearded viaTamahl Tamahl

August 13 2017

19:33
3542 c233 390
19:32
1160 254e 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viavampira vampira
19:29
19:28
6488 92c2 390
Reposted fromzciach zciach viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl